Đăng ký - Bước 1 / 4

 
Vui lòng nhập tài khoản của bạn và thông tin bên dưới trước khi tiếp tục bước 2.
  1. 1 Nhập thông tin đăng ký
  2. 2 Enrolment
  3. 3 Các điều khoản và điều kiện
  4. 4 Xác nhận
Những khu vực được đánh dấu bởi * là bắt buộc

Thông tin tài khoản TNT

Vui lòng nhập đầy đủ số tài khoản của bạn, bao gồm cả số 0 ở đầu.

(nếu bạn chưa có số tài khoản TNT, vui lòng gọi bộ phận dịch vụ khách hàng của TNT 1800 1589

(Quốc gia nơi tài khoản được quản lý)

 
 

Thông tin cá nhân

Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn

(bạn cần nhập ít nhất một số điện thoại mà không có khoảng trống ở giữa)

Thông tin đăng nhập

Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào Hóa đơn Điện tử.

(ít nhất 6 ký tự)

Xem tiêu chí mật khẩu